Педагогам на замітку

Рекомендації щодо визначення цілей уроку

Цілі уроку рекомендується визначати конкретно, вони повинні віддзеркалювати етап в оволодінні учнями професійними знаннями, уміннями і навичками.

Ведуча дидактична мета уроку визначається змістом навчального матеріалу і припускає засвоєння визначеного обсягу знань, формування вмінь і навичок. Процес навчання включає постановку триєдиної комплексної мети, що включає цілі навчання, розвитку та виховання. Якщо цілі навчання визначені змістом навчальної програми, то цілі розвитку і виховання ставить сам викладач, і їхня постановка залежить від його уміння зв’язати навчальний матеріал з процесами розвитку і виховання при навчанні. Одним із показників педагогічної майстерності викладача є здатність максимально використовувати для розвитку і виховання можливості навчального матеріалу.

Слід враховувати, що розвиток творчого мислення здійснюється, як правило, шляхом застосування проблемно-пошукових методів навчання; активізація пізнавальних інтересів і здібностей – за допомогою активних методів навчання; уміння і навички формуються за допомогою організації різних видів самостійної роботи.

Найбільш частими помилками при визначенні цілей і задач уроку є наступні:

визначення цілей і задач комбінованого уроку тільки по відношенню вивчення нового матеріалу, тоді як структура цього уроку включає етапи закріплення, застосування і контролю знань;

визначення цілей і задач тільки з урахуванням діяльності викладача (наприклад, “дати учням знання…”, “повідомити нову тему…”, “розповісти про…” і т.д.), тоді як викладач на уроці повинний організувати пізнавальну діяльність учнів, яка приведе до конкретних результатів;

формальна неконкретна постановка цілей і задач (як правило, розвиваючих і виховних), непідкріплених відповідним змістом, прийомами і методами навчання;

цілі формуються виходячи зі змісту (“Вивчити тему, розділ…”).

Вивчення цілей та задач уроку треба формулювати враховуючи, що необхідно реалізувати кожну функцію навчання:

навчальну – домогтися міцного засвоєння системи знань, основних ідей та методів науки, її досягнень, сформувати вміння пояснювати факти на підставі причинно-слідчих зв’язків, закономірностей, використовувати знання в рішенні нових пізнавальних і практичних задач тощо;

розвиваючу – сприяти розвитку мови, мислення, пам’яті, сприйняття, уяви, спостережливості, активності й самостійності учнів, сформувати у них способи самостійної пізнавальної діяльності (практичні, розумові, дослідницькі, організаційні), прививати уміння і навички творчої роботи, самостійної розумової праці;

виховну – сприяти формуванню наукового світогляду, здійснювати естетичне і трудове виховання, розвивати навички індивідуальної і колективної праці, формувати національну свідомість, екологічну культуру.

Стосовно основних ланок навчального процесу цілі навчання можна формулювати таким чином:

при повідомленні нового матеріалу – “Ознайомити учнів з практичними способами виконання…”, “Сформувати в учнів поняття про…”, “Сформувати в учнів початкові знання щодо…” тощо;

при закріпленні та удосконаленні знань і умінь – “Закріпити знання учнів з…”, “Поглибити знання учнів з…”, “Узагальнити, систематизувати та закріпити знання учнів з теми…”, “Сформувати уміння учнів виконувати прийоми та операції … з дотриманням правил охорони праці” тощо;

при застосуванні знань та умінь – “Сформувати в учнів уміння застосовувати знання при…”, “Сформувати (закріпити) вміння учнів використовувати знання для рішення практичних завдань…” тощо;

при обліку і контролі знань і умінь – “Перевірити засвоєння учнями основних понять…”, “Проконтролювати рівень засвоєння учнями вмінь по застосуванню отриманих знань з теми…”, “Перевірити рівень умінь учнів з виконання трудових прийомів, операцій …” тощо.

Залишити відповідь