Педагогам на замітку

Як педагогу допомогти тривожній дитині

 

  1. Теплі взаємини. Прив’язаність – це основа основ. Це база, на якій будується розвиток дитини. Мозок дитини на­самперед фокусується на прив’язаності, побудові безпечних взаємин. Коли потреба дитини в безпеці повністю задоволь­няється, тривожності стає менше. Це першочергова потреба і для успішної навчальної діяльності, адже стривожений мозок учня зосереджений лише на пошуку безпеки, а не на здобутті знань. Тож ключовим завданням учителя має стати налагодження довірливих, дружніх взаємин із учнем.
  2. Безпечне оцінювання. Взаємодія учня з учителем передбачає оцінювання, яке вже саме собою є фак­тором, що провокує підвищення рівня тривоги. Тому педагоги мають дуже обережно проводити оцінюван­ня: не створювати в дитини відчуття того, що оцінка якимось чином характеризує її як особистість. Для цього слід уникати ярликів «хороший/поганий учень», «відмінники/двієчники» тощо. Варто пояснювати ді­тям, що оцінка – це лише показник того, наскільки добре вони засвоїли ті чи ті знання й навички. Необхідно закцентувати увагу на тому, що в дитини вийшло краще, ніж минулого разу, щоб не позбавити її мотивації та прагнення до розвитку. І головне, що варто знати вчителю, – це не змінювати свого став­лення й  прихильності до дитини залежно від її оцінок й успішності в навчанні. Така поведінка тільки про­вокуватиме виникнення в дитини сильної тривоги за побудову взаємин із педагогом і точно не сприятиме покращенню знань й успішності в навчальній діяль­ності.
  3. Сприятливий психологічний клімат. Одне з ключових психологічних завдань учителя – створити сприятливу атмосферу для навчання. Дуже важливо, щоб учитель не ділив дітей на «улюбленців» і «неулюбленців» і в жодному разі не принижу­вав дитину за якоюсь із характеристик (успішність, зовнішність, темп виконання роботи тощо), особливо –публічно.
  4. Орієнтація на дитину. Важливим є прагнення вчителя бачити в кожній дитині інди­відуальність – її переваги й особливості, не порівнювати дітей між собою, не рівняти всіх на «відмінників». Порівняння з іншими, а підкреслення якихось недоліків у дитини й поготів неодмінно викликатиме надмірні хвилювання та тривогу.
  5. Контакт із батьками. Учитель має встановити взаємини з батьками з позиції «дорослий-дорослий». Дуже часто вчителі будують взаємо­дію з батьками так, ніби вони є «ма­ленькими двієчниками» і їх потрібно постійно повчати. Такий тип взаємо­дії викликатиме тривогу в батьків, і вони своєю чергою передаватимуть її дитині, що негативно позначиться як на її психологічному стані, так і на успішності в навчанні.

 

Залишити відповідь