Сторінка учня

Стать і гендер

У сучасному світі для означення статі людини використовують два слова: стать (англ. sex) і гендер (англ. gender).

Стать є першою ознакою, з якою людина входить у світ. Відповідаючи на запитання: «Хто ти?», люди найперше вказують свою ста­теву належність, а вже потім іншу інформацію.

Життя в статі визначає чимало особистісних характеристик, найголовніша серед яких – відчуття подібності до інших людей тієї самої статі. Під словом «стать» мають на увазі на­бір сексуально-біологічних характеристик (генетичних, анатомічних, фізіологічних). Стать належить людині від народження.

Стать визначає, чи є хтось чоловіком або жінкою згідно з біологічними ознаками. Стать визначається будовою генів, статевих орга­нів, а також певними особливостями рис об­личчя, статури, тембру голосу. Ознаки статі незмінні.

Дискримінація – будь-яке розходження, ви­няток або перевага, що заперечує або змен­шує рівне здійснення прав.

Використовуючи поняття тендер, можна зро­зуміти відмінності в ролях, поведінці, менталь­них характеристиках чоловіка та жінки, а також узагальнити в буденній свідомості визначення понять «чоловік» і «жінка», що є в суспільстві.

Гендер розуміють як організовану модель соціальних відносин між жінками й чолові­ками, що характеризує не тільки їхнє спілку­вання в сім’ї, а й визначає їхні соціальні відно­сини в основних державних інститутах.

Гендер досить об’єктивно відображає куль­турний розвиток суспільства, а сім’я та сус­пільство завдяки соціалізації перетворюють індивіда як біологічну істоту на істоту суспільну.

Гендер (статева роль) визначає, чи є хтось муж­нім або жіночним у своїй поведінці, одязі, профе­сії. Те, як слід поводитися чоловікам і жінкам, у що вдя­гатися і чим займатися, визна­чає суспільство, панівна релігія, звичаї і традиції. Гендерні ролі можуть змінюватися.

Так, у Стародавньому Єгипті жінки займалися сімейним бізнесом, а чоловіки – хатнім господарством. Під впливом мусульманської релігії гендерні ролі змінилися – жінки стали безправними домогосподар­ками. У сучасному Єгипті жінки ведуть боротьбу за свої права, і гендерні ролі знову поступово змінюються.

Нині дискримінація жінок, які становлять 53% населення України, на явна в економічній, політичній, культурній сферах й особливо в повсякденному житті. Чинні статті Конституції, зако­нодавчі акти, численні нормативні документи, на жаль, мають лише декларативний зміст і не підкріплені механізмами реалізації, фінансовими й ор­ганізаційними ресурсами держави та органів місцевого самоврядування.

Так, гендер – це набір соціальних ролей. Це – костюм, маска, в яких чоловік і жінка вико­нують свої соціальні ролі.

Стать і гендер є гранями, аспектами люд­ської особистості, а не абсолютно самостій­ними речами. Через це вони взаємопов’язані та взаємодоповнювані.

Залишити відповідь