Школа Лідерів

“Лідер світу”

Мета:
• формувати мотивацію й прагнення учнів до лідерства, лідерський світогляд;
• формувати в учасників навички групової взаємодії, ефективного спілку вання;
• розвивати лідерські риси.
Перебіг заняття
Психолог. Кожна людина – молода і літня, геніальна і не дуже, щаслива і нещасна, на роботі, у навчальному закладі чи вдома, колись, надовго, а іноді якусь мить обов’язково буває в ролі лідера і «грає» цю роль у своїй індивідуальній манері. Вам також випала роль лідерів – лідерів учнівського самоврядування. Тож намагатимемося зіграти нашу роль якнайкраще. У цьому вам допоможе наше заняття.
Вправа «Привіт, друже»
Мета: допомогти учасникам налаштуватися на довірливий стиль спілкування та включи¬тися в продуктивну роботу групи.
Привітання відбувається в колі. Учасникам пропонують по черзі привітатися з кожним чле¬ном групи. Водночас обов’язково наголошують на індивідуальності партнера, перелічують його характерні риси.
Методичний коментар: варто звернути увагу на те, які слова використовує кожен учасник під час привітання іншого. Психолог за потреби сам повинен продемонструвати найпродуктивніші засоби входження в контакт.
Правила роботи в групі
Мета: сприяти створенню доброзичливого, комфортного клімату в групі.
Матеріали: ватман, маркер.
Психолог пояснює, що для того, щоб кож¬ному в групі було зручно, потрібно дотримувати певних правил. Далі учасникам пропонують назвати правила, які, на їхню думку, потрібні для ефективної роботи на занятті.
Усі пропозиції записують на ватмані або фліп-чарті, потім кожне правило обговорюють із гру¬пою: що воно означає, для чого потрібне. Тільки після того як уся група узгодить правило, пси¬холог записує його на плакаті «Правила роботи групи».
Існують кілька обов’язкових правил:
• Бути позитивним.
• Бути активним.
• Говорити від свого імені.
• Не критикувати: кожен має право на власну думку.
• Говорити по черзі.
За бажанням учасники можуть доповнити цей список.
Очікування
Мета: допомогти учасникам усвідомити власні очікування від заняття, визначити ос¬новні запити учасників та проблемні моменти.
Матеріали: плакат «Наші очікування», маркер.
(Психолог просить учасників визначити очіку¬вання від заняття, у чому їм допоможуть не тільки назва заняття, а й власні невирішені ситуації та запитання, пов’язані з цією темою).
Психолог. Скажіть, які знання, навички ви хо¬тіли б отримати на нашому занятті? Пропоную назвати свої очікування від заняття, починаючи словами: «Я очікую…». Кожне висловлювання психолог коротко записує на плакаті «Наші очі¬кування».
Інформаційне повідомлення «Я-концепція лі¬дера»
Мета: формувати уявлення учасників про лі¬дерство, «Я-концепцію лідерства».
Психолог. Ми будуємо своє життя відповідно до того, як себе бачимо. Кожна людина має власне уявлення про свою зовнішність, про те, який вигляд вона має. Адекватне уявлення про себе та свої можливості необхідне кожній людині, але для лідера воно набуває особли¬вого значення. Тому одне із завдань тренінгу – розширити ваші уявлення про себе та свої можливості.
Ви унікальні. Ніхто у світі не відчував ва¬шої радості чи болю. Ніхто не має вашої унікаль¬ної колекції сильних і слабких сторін. Ніхто не досягав ваших успіхів і не відчував ваших про¬валів. Ви – єдині у своєму роді, і лише ви мо¬жете бачити світ під своїм кутом. Ніхто інший не може стояти точно на тому самому місці, на якому стоїте ви. Тільки ви можете бачити життя звідти, де ви перебуваєте. Тому безглуздо чекати, коли хтось виконає якісь дії для того, щоб зро¬бити ваше життя таким, яким хочете ви. Життя не повинно складатися по-вашому, але ви мо¬жете зробити так, щоб по-вашому складалося ваше життя!
Вправа «Хто я?»
Мета: продіагностувати особливості особистісного сприйняття кожного учасника, допо¬могти учасникам пізнати себе.
Матеріали: бланк до методики «Хто я?» (додаток 1), ручки.
Учасникам пропонують написати у стовпчик ю відповідей на запитання «Хто я?» Кожну відпо¬відь варто починати займенником «я»: «Я – …». Після того як усі запишуть свої відповіді, кожен учасник по колу повинен озвучити їх. Інші вод¬ночас можуть ставити запитання, для того щоб зрозуміти, що автор мав на увазі; описати ситу¬ацію, в якій він себе поводив відповідно до кон¬кретного визначення. Звичайно, не всі учасники визнають себе лідерами. У такому випадку тре¬нер повинен запропонувати їм занести соціальну позицію «Я – лідер» до свого списку і ще раз пре¬зентувати відповіді для всіх.
Вправа «Яким мене бачать?»
Мета: допомогти учаснику усвідомити .яким його бачать інші.
Матеріали: бланк до методики «Який він?» (додаток 2), ручки.
Вибирають охочого, який виходить з кім¬нати. Завдання для групи – колегіально на¬писати 10 відповідей на запитання «Який він?», які найточніше зображують риси, які допомагають йому в діяльності лідера.
Щойно відповіді будуть готові, психолог запрошує учасника зайти. Його просять назвати свої особисті риси, що є відпові¬дями на запитання «Який я?», які, як йому здається, бачать у ньому інші люди.
Учаснику не¬обхідно вгадати сім рис зі списку групи. Після цього група зачитує йому риси, які залишилися. Далі за двері виходить інший учасник.
Усім учасникам пропонують зачи¬тати вголос не відга¬дані риси й повідомити своє ставлення до них.
Обговорення:.
– Чи сподобалася вам вправа?
– Що було цікавого для вас дізнатися про себе?
– Які емоції ви відчува¬єте?
Мозковий штурм «Риси лідера»
Мета: формувати уявлення учасників про лі¬дерські риси.
Матеріали: ватман, маркер, інформаційне по¬відомлення (додаток 3).
Психолог запитує в учасників, які риси пови¬нен мати лідер. Усі висловлені пропозиції запи¬сують на ватмані. На наступному етапі психолог подає інформаційне повідомлення (додаток 3) про лідерські риси, під час якого спирається на висловлювання учасників мозкового штурму «Риси лідера».
Мозковий штурм «Спілкування – це…»
Мета: визначити особливості розуміння учасниками поняття «спілкування».
Матеріали: ватман, маркер, інформа¬ційне повідомлення (додаток 4).
Психолог просить учасників пояс¬нити поняття «спілку¬вання» (одним-двома словами). Усі висловлені пропозиції записують на ватмані. На наступному етапі психолог подає інфор¬маційне повідомлення, спираючись на висловлювання учасників моз¬кового штурму.
Інформаційне повідомлення «Чого треба на¬вчитися для ефективного спілкування. Бар’єри спілкування»
Психолог. Як зробити так, щоб людина при¬хильно ставилася до вас? Як викликати в неї стан задоволення й радості від зустрічі з вами? Яких пра¬вил треба дотримувати для того, щоб спілкування було ефективним? Ставлення людей до вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них.
Усміхайтеся – і вони усміхатимуться у відпо¬відь, а якщо дивитися на них насупившись, вони відповідатимуть тим самим. Будьте ввічливими. Ввічливість обеззброює. Не намагайтеся перегово¬рити всіх. Дайте іншим змогу висловитися. Не по¬вчайте інших і не намагайтеся створити враження, ніби ви хочете повчати. Намагайтеся діяти неза¬лежно від свого настрою. Не піддавайтеся негатив¬ним емоціям злості, ненависті, заздрості.
Голос. Пристосовуйте свій голос до середо¬вища, в якому ви говорите. Хто говорить надто тихо, той створює вра¬ження людини, яка не вірить у свої сили. Той, хто говорить надто голосно, створює враження агресивної людини.
Жести. Не робіть незвичних жестів, щоб не від¬волікати увагу співрозмовників. Жести мають су¬проводжувати й доповнювати усне слово. Не по¬чинайте і не закінчуйте розповіді несподіваним жестом.
Вправа «Передавання інформації»
Мета: розвивати вміння спілкуватися різними способами (вербально і невербально), перетворю¬вати інформацію, отриману невербальним шля¬хом, на вербальну, і навпаки.
Матеріали: малюнки (додаток 5).
Групу об’єднують у дві команди, які вишикову¬ються у дві колони спинами до психолога, лише ос¬танні учасники обернені обличчям до психолога. Кожен із них отримує малюнок, дивиться на нього впродовж хвилини, а потім словесно описує ма¬люнок наступному учаснику команди, аж до ос-таннього учасника. Інформацію необхідно пере¬дати якнайточніше. Останній учасник повинен намалювати те, що йому передали по ланцюжку.
Обговорення:
– Чи складно було перетворити невербальну інформацію на вербальну, і навпаки?
– Від чого залежить точність передавання інформації? Чому інформація спотворюється?
– Чи складно було передавати інформацію в деталях?
Рефлексія:
– Чи справдилися ваші очікування від заняття?
– Згадайте роботу в групі й продовжіть такі фрази:
Я зрозумів, що…
Мене здивувало…
Я відчув…
Думаю, що…
Сьогодні мене дратувало…
Мені дуже сподобалось…
Підсумок заняття
Психолог. І на завершення хотілося б зазна¬чити, що в кожному з вас є лідер, треба про це пам’ятати! Кожен – особливий! Тож бажаю кож¬ному з вас бути впевненим у собі та допомагати іншим знаходити лідерський потенціал!

Залишити відповідь